Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  Privacybeleid

  Over ons privacybeleid

  RunningFacts geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
  (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
  onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
  derden.
  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van RunningFacts.
  De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/06/2018, met het publiceren van een
  nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
  door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
  gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens
  opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
  aan ons verstrekte persoonsgegevens.
  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
  vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

  Over de gegevensverwerking

  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
  beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

  Webwinkelsoftware

  WooCommerce
  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
  AndersSiteGround. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden
  met deze partij gedeeld. AndersSiteGround heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te
  bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersSiteGround is op basis van de
  overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
  beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden
  regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
  WooCommerce
  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen
  beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie
  van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing
  van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te
  voorkomen.

  Webhosting

  SiteGround
  Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van SiteGround. SiteGround verwerkt
  persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
  metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. SiteGround heeft
  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
  persoonsgegevens te voorkomen. SiteGround is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

  E-mail en mailinglijsten

  MailChimp
  Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het
  verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en
  webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor
  eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de
  ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit
  van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.
  MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden
  geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder
  verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
  Gmail
  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende
  technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens
  zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer
  vertrouwelijk.

  Payment processors

  Mollie
  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
  Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
  creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
  persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
  dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
  hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
  toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
  gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  Doel van de gegevensverwerking
  Algemeen doel van de verwerking

  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
  verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
  (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek –
  op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
  niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
  Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
  of wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens

  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
  verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
  persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

  In voorkomende gevallen kan Lime Factory B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
  delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
  zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
  daartegen verzetten.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
  dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
  als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
  (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
  Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
  opdracht hebben vervaardigd.

  Uw rechten

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
  betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
  rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
  In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
  bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
  ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
  het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
  gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
  U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
  uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
  bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
  hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

  Rectificatierecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
  u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
  ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
  ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
  hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
  kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
  databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten

  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
  in opdracht van Lime Factory B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
  afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
  gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
  U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
  onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
  dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

  Cookies
  Google Analytics

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
  gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
  verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
  verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
  samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google
  gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten
  en producten.

  Cookies van derde partijen

  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
  privacyverklaring.

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
  recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
  betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

  Contactgegevens

  RunningFacts
  Luciferstraat 4
  2026 SG Haarlem
  Nederland
  T (06) 41240191
  E chris@runningfacts.nl

  Contactpersoon voor privacyzaken

  Chris Hagens